Tjenester

TJENESTER


Firmaet tilbyr tjenester innenfor blant annet følgende områder:


Familierett


Separasjon og skilsmisse.


Ektepakter og økonomiske avtaler mellom ektefeller og samboende.


Særrettigheter til felles bolig.


Økonomisk bidrag som medfører at ektefelle eller samboer blir medeier i boligeiendom


Økonomisk oppgjør og skifte ved skilsmisse og opphør av samliv


Rett til pensjon etter separasjon og skilsmisse


Avtaler om samvær og fast bosted for felles barn


Arv og skifterett


Regler om ektefellen og familiemedlemmenes arverett


Opprettelse av testamente og gjensidig testamente


Rett og vilkår for gjenlevende ektefelle til å overta boet etter avdøde ektefelle i uskifte


Rettigheter og plikter som gjelder for den som har overtatt boet i uskifte


Regler om arveavkall og avslag på arv


Skifte av boet etter avdøde og skifte av uskiftebo


Arbeidsrett 


Inngåelse av arbeidsavtale


Endring av arbeidsavtale og endringsoppsigelse


Krav til gyldig oppsigelse og avslutning av arbeidsforhold


Erstatning ved ugyldig oppsigelse og opphør av arbeidsforhold


Kollektive avtaler, særavtaler og personalreglement


Arbeidstakers stilling ved overdragelse av virksomheten


Regler om krav til arbeidsmiljø


Selskapsrett


Stiftelse av selskap 


Utforming av selskapsvedtekter, vedtektsendringer og aksjonæravtale


Styreansvar og styrets kompetanse. Styreinstruks


Bestemmelser om hvem som kan opptre og forplikte selskapet utad


Forholdet til daglig leder og generalforsamlingens beslutninger.


Aksjonærrettigheter, minoritetsvern og uløsning av aksjonær.


Regler om begrensning og fordeling av selskapets forpliktelser


Oppkjøp, fusjon og avvikling.


Kontraktsrett 


Husleieavtaler - Utleier og leietakers rettigheter og plikter.   

                                                       

Oppsigelse og avvikling av husleieforhold


Kjøpsrett. Rett til omlevering, prisavslag og hevning ved mangelfull eller forsinket leveranse av en løsøregjenstand eller handelsvare.


Avtaler om kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven Reklamasjonskrav, prisavslag, erstatnings og hevningskrav   


Avtaler om kjøp av bolig under oppføring etter bustadoppføringsloven. 


Avtaler om lån, finansiering og garantistillelse


Entrepriseavtale. Avtale mellom en byggherre og en - eller flere - entreprenører om oppføring av bolig eller byggverk eventuelt annet teknisk arbeide for byggherren


Festeavtaler. Avtale som gir leier av tomtegrunn rett til å leie et tomteareale til bolig eller næringsformål over en lengre periode


Fast eiendoms rettsforhold


Regler om bruk og utnyttelse av fast eiendom,


Regler for hvilke konkrete ulemper en annen eier kan motsette seg fra en annen eiers bruk av sin eiendom etter reglene i naboloven.


Regler om fradeling og krav til oppdeling av eiendom i flere enheter.


Målebrev, fastsettelse av nabogrenser.


Gjerdehold


Bestemmelser som regulerer eierforholdet mellom en eller flere eiere i samme eiendom og rett til å disponere over felles eiendom. Oppløsning av sameiet.


Konsesjon og forkjøpsrettsbestemmelser som gir myndighetene adgang til å gripe inn eller gi godkjenning ved salg eller leie av eiendom eventuelt ved overdragelse av aksjer i et eiendomsselskap.


Odelsrett


Odelsretten fastsetter regler for å løse (overta)  landbrukseiendom  som har vært i slektens eie derom denne overdras til fremmede eller fjerne slektninger


Plan - og bygningsrett


I planverket fastsetter myndighetene varige bestemmelser for utnyttelse av fast eiendom til konkrete formål som boligområde, frilutsareal, industri og offentlige bygg m.v


Avklaring av gjennomføring av nybygg og nye  bygningsmessige tiltak, kan skje i forhådskonferanse med kommunal bygningsmyndighet                 

                                                                                                             

Regler for vei og avkjørseler, parkering, avgifts og - refusjonskrav knyttet til regulering berører eier av bolig og næringsbygg.

Utnyttelsesgrad og plassering av bygning og byggverk i forhold til nabogrenser og lovlig byggehøyde.


Behandling av søknader om seksjonering av eierseksjonssameier.


Søknad om dispensasjoner.


Klage over avgjørelsen som bygningsmydighetene eller annet kommunalt organ fatter.


Straffesaker – straffeprosess.


Saker det politi eller annen påtalemyndighet på bagrunn av anmeldelse tar ut siktelse eller tiltale for brudd på konkrete straffebud i straffelovgivningen.


Rett til forsvarer på offentliges regning oppstår etter hovedregelen fra tiltalte tas ut. En person vil ha krav på offentlig oppnevnt forvarer dersom han er fremstil for fengsling.


På etterforskningsstadiet og under avhør dekkes ikke utgiftene til advokat. Innstilles straffesaken vil disse utgiftene kunne kreves refundert.


Selv om en ikke fornærmet får pådømt sitt erstatningskrav i en straffesak, er det mulig å søke erstatning hos voldsoffererstatningsordningen


Personskadeerstatning


I personskadejussen avgjøres om en enkeltperson utsatt for skade kan holde en skadevolder ansvarlig for skader som har oppstått for eksempel på arbeidsplassen eller i veitrafikken.


Skade kan også oppstå som følge av at barnvernet eller kommunalt helsepersonell unnlater å gripe inn ved omsorgssvikt.

I de saker skadevolder har påtatt seg ansvaret for skaden, oppstår spørsmålet om beregningen av det økonomiske tapet og endelig fastsettelse av erstatningen.


Skade som skyldes feilbehandling oppstått på sykehus, kan fremmes og avgjøres av Pasientskadenemnda.


Helserett


Både kommunehelsetjenestelovgivningen og spesialisttjenesteloven skal sikre den enkelte nødvendig rett til helsehjelp.

Avslag på rett til helsehjelp kan påklages til Helsedirektoratet.


Det er blant annet juridisk teori, lovgivning og rettspraksis  t etabler et misntekrav til forsvarlig helsehjelp og innholdet i helsetjenestene.   


Trygderett