Oppdragsvilkår

                                                                               Advokat Øystein Hansen AS 


                                                                                        Org nr. 813 744082   

 

                                                                                    Oppdragsbetingelser1.Oppstart av nytt oppdrag


      Advokatfirmaet må før oppdraget avtales i tråd med lovgivningen og 

      advokatetiske regler ta stilling til om det foreligger interessekonflikt eller 

      andre forhold som taler mot eller er til hinder for at oppdraget etableres. 


      Kunde skal ved oppstart motta skriftlig oppdragsbekreftelse.


      Inntreffer endringer i partsforhold eller andre omstendigheter etter at oppdrag

      er avtalt, kan firmaet likevel måtte si fra seg oppdraget før dette er fullført.


2.  Hvitvaskingsloven 

 

     Firmaet har etablert rutiner i samsvar med reglene i hvitvaksingsloven for å

     avdekke og motarbeide hvitvaksing av økonomisk utbytte etter straffbare

     handlinger. Det vil derfor bli utført pålagt identitetskontroll av klienter med 

     transaksjoner som reguleres av hvitvaksingsloven.   


3.Ansvarlig advokat

   

     Advokat Øystein Hansen er firmaets ansvarlige advokat og saksansvarlig for de

     oppdrag som inngås.

 

     Settes oppdraget bort til annen ansatt i firmaet avtales dette særskilt. 

   

     4.   Forholdet til egen advokat

   

     All kommunikasjon og henvendelser til og fra motparten går vanligvis gjennom

     egen advokat med mindre annet avtales.

 

      Alle opplysninger - herunder skriftlig dokumentasjon - som klienten mener kan 

     ha betydning må gis til egen advokat. Klienten plikter uoppfordret å gi

    opplysninger om forhold som han bør forstå kan ha betydning for utfallet av saken   

    uten at  advokaten har etterspurt informasjonen hos klienten.

 

     Med mindre annet avtales godtar klienten at kommunikasjon med advokat kan 

     pr telefaks og vanlig ukryptert elektronisk post (e-post).

   

4.Salær og fakturering


Salær fastsettes som hovedreglen etter medgått tid. Andre momenter som sakens vanskelighetsgrad, behov for spesialkunnskap og oppnådd resultat samt disiplinærmydighetenes avgjørelser i salærsaker, vil kunne trekkes inn i vurderingen av salærregningen.


Timepris som opplyses til privatpersoner er inklusive mva.


Salær faktureres en gang i måneden etterskuddsvis. For noen type oppdrag vil det være aktuelt å kreve a-kontoinnbetaling av salær og forskudd til dekning av nødvendige omkostninger. Krever saken større omkostninger og utlegg vil dette kreves innbetalt klientkonto forskuddsvis som senere  forfalt faktura kan motregnes i.


Korte telefonsamtale, inngående og utgående e-post vil bli fakturert med minstetid på 15 min.


5.Klientkonto


Innskudd advokatfirmaet har plassert på klientkonto for en eller flere klienter

     vil være underlagt  ansvarsregler som gjelder for bankenes sikringsfond.

      Fondets ansvar er begrenset til kr. 2.000.000 pr klient. Advokatfirmats egne

  midler regnes sammen med klientens midler som samme innskudd hos firmaets

      bankforbindelse.

 

      Det vil være mulig å avtale opprettelse av særskilt klientkonto i annen bank

      i anledning et enkeltstående oppdrag. 


Disposisjon over klientmidler krever skriftlig godkjenning eller fullmakt fra

klienten.


Ved eiendomsmeglingsoppdrag tilfaller opptjente renter av kjøpesum tilsvarende

       ½ rettsgebyr (kr 430) advokatfirmaet. 

       

7.  Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring


Advokatfirmaet kan være behjelpelig med å avklare om klienten har krav på fri

rettshjelp. Nærmere informasjon om ordningen kan fås hos Fylkesmannen.

Klienten oppfordres til å medta utskrift av likning/skatteoppgjør for siste år

   med henblikk på dokumtasjon av sitt krav. 

 

Det finnes en rekke private forsikringsordninger herunder villa, hjem, bil og  personforsikringer samt kollektive forsikringsordninger som dekker utgifter til

advokat/rettshjelp. For det tilfelle klienten mener å ha et krav som dekkes av en av disse ordningene, oppfordres klienten å kontakte selskapet for å avklare om  forsikringen dekker den aktuelle saken.


Advokatfirmaet kan bistå klienten med å varsle forsikringsselskapet om at det  foreligger krav som faller inn under polisen.


Klienten vil overfor advokaten være ansvarlig for salær som ikke dekkes av forsikringen.


8.  Klageadgang 

     

Det er adgang til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. For det tilfelle at klienten er misfornøyd med størrelsen på salæret, kan dette påklages til advokatforeningens disiplinærutvalg. Kvaliteten på advokatarbeidet kan som hovedregel ikke overprøvers av disiplinærnemnden.


Klagefristen er 6 måneder regnet fra det tidspunkt klager ble kjent med eller

burde ha blitt kjent med de omstendighetene klagen bygger på. Klagen behandles først av den regionale disiplinærnemnden som første instans. 


Regler om god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.jus.no under råd og rettshjelp.


9.  Ansvar

       

      Firmaets økonomiske ansvar er begrenset til kr. 2.000.000 pr skadetilfelle.                                               

Ved etablering av advokatoppdrag som gjelder økonomiske

verdier som overstiger ansvarsbegrensningen, vil ansvarsbeløpet kunne utvides i forståelse med klienten.


Advokatfirmaet svarer ikke for indirekte tap eller følgeskader.


Firmaet er ikke ansvarlig for rådgivning eller bistand som er ytt av tredjeperson som firmaet har formidlet kontakt med.


10. Lovvalg og verneting


I forholdet og oppdrag mellom klienten, advokatfirmaet og firmaets medarbeidere gjelder norsk rett.


Partene vedtar Salten tingrett som eksklusivt verneting.PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATFIRMAET ØYSTEIN HANSEN AS org nr. 813 744082


Personvernerklæringen gjelder for firmaet Advokat Øystein Hansen AS.


 Firmaets daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personvernopplysningene.


Spørsmål som gjelder denne erklæringen eller personvernet kan rettes til:


Advokatfirmaet Advokat Øystein Hansen AS


Postadresse: Pb 14, 8201 Fauske


Telefon: 46 44 00 04 /mobil 92840666


E-post:post@advokatan.no    


1.  Det juridiske grunnlaget for personvernet   


Kravene til personvern er hjemlet i persovernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven.


2. Opplysninger som omhandles av personvernerklæringen


Alle opplysninger som mottas og registreres i forbindelse med  vurdering eller etablering av oppdrag hos advokatfirmaet vil kunne omfattes av vernet. Det dreier seg om opplysninger gitt av kunde eller nødvendige opplysninger som må innhentes for å kunne gjennomføre oppdraget.


For at firmaet skal kunne overholde særskilte regler om hvitvasking m.v. vil det være en forutsetning for oppdraget at kunden fyller ut eget skjema vedrørende personopplysninger og/eller fremskaffer  relevant dokumentasjon knyttet til identitet m.v.


3. Bruken av personopplysningene


Personopplysningene benyttes for å kunne gjennomføre advokatoppdraget eventuelt avklare om det er grunnlag for etablering av klientforhold.


Videre vil lovgivningen i noen tilfelle pålegge advokatfirmaet å arkivere enkelte personopplysninger.


4. Grunnlaget for innhentingen av personopplysningene


All bruk av personopplysninger forutsettes godkjent av klienten eller ha hjemmel i lov.

 

Selv om ikke klienten i  tilknytning til hvert oppdrag inngir skriftlig samtykke for innhentingen av opplysninger forutsettes gyldig samtykke å kunne bygge på informasjon fra advokat og/eller aksept av oppdraget og mottatt oppdragsavtale.

 

 

5. Personene som erklæringen gjelder for og sikkerhetskrav


Privatkunder, klienter i straffesaker, kontaktpersoner hos virksomheter (juridiske personer), leverandører og samarbeidene firma/enkeltpersoner, personer omtalt i saksdokumenter og personer som besøker firmaets nettsider og/ eller tar kontakt med firmaet elektronisk (e-post eller sms) har rettsvern i samsvar med reglene om personvern.


Elektronisk kommunikasjon vil genrelt  være en sårbar kommunikasjonsform. Uvedkommende vil derfor i spesielle situasjoner kunne få tilgang til personopplysningene. I de tilfellene streng konfidensialitet anses nødvendig vil det kunne treffes sikringstiltak, for eksempel i form av kryptering og sladding. Dette vil kunne hindre uberettiget innsyn i kommunikasjonen.


Etablering av klientforhold – behandling av opplysninger


I samsvar med advokatlovgivningen og  personvernkrav må det ved etablering av klientforhold foretas kontroll av muligheten for interessekonflikt. Kontroll av kredittverdighet m.v. vil kunne være et vilkår som firmaet stiller for å påta seg oppdraget. 


Personvernforordningen stiller ikke generelt krav til behandling av personvernopplysninger ved avklaring av interessekonflikt m.v., jf. personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr.1 bokstav b.


I noen saker vil firmaet gjennom mottatte dokumener eller på annen måte få tilgang til opplysninger som gjelder tredjeparter eller personer som har tilknytning til eller berøres av saken. Behandlingen av opplysningene er hjemlet i GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav b og f.


Særlige kategorier av følsomme personopplysninger  reguleres av GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f. Det gjelder saker der behandlingen er nødvendig for å fastsette eller forsvare et rettskrav.


Ved etablering av kundeforhold der hvitvaskingslovens regler får anvendelse er firmaet pålagt å registrere fullt navn, besøks-og postadresse samt mobil/telefon nr. jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og f.


6. Deling av personvernopplysninger


It-leverandør vil i forbindelse med oppdrag for  firmaet  kunne få tilgang til noen av firmaets personopplysninger. It-leverandøren kan kun benytte opplysningene til formål som firmaet har bestemt og som er godkjent av kunden.


Ut over lovpålagt plikter har firmaet ikke adgang til å utlevere personvernopplysninger til andre med mindre klienten gir et uttrykkelig samtykke.


7. Lagring av personvernopplysninger


 Firmaet vil kunne oppbevare noen saksdokumenter i inntil ti år etter at saken er avsluttet.


Opplysningene kan ikke i lagringsperioden benyttes til andre formål enn det som følge av formålet med oppbevaringen/lagringen.  

 

8. Klientens rettigheter


Som firmaets klient har du rettigheter som gjelder firmaets behandling av personopplysningene dine.


 For mer informasjon om  aktuelle rettigheter vises til Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no


Du har innsynsrett i hvilke opplysninger som firmaet har registrert om deg. Med mindre taushetspliktsreglene begrenser innsynsretten, vil du kunne få fullt innsyn i opplysningene.


Uriktige opplysninger som er mottatt eller registert hos firmaet kan krevers rettet eller slettet.

Det kan tenkes situasjoner der en slettingsbegjæring ikke kan etterkommes for eksempel på grunn av lovpålagt dokumentasjonsplikt.


Firmaets avgjørlser om personopplysninger kan påklages til Datatilsynet.


9. Forsvarlig behandling og rutiner


Firmaet arbeider jevnlig med å sikre at personvernopplysningene som  mottas behandles forsvarlig slik at tap eller misbruk unngås. Firmaet har regelmessig kontakt med rådgiver/leverandør for å opprettholde datasikkerheten knyttet til den løpende driften av firmaet.


Det er utarbeidet rutiner som skal medvirke til at målsettingene i personvernlovgivningen oppfylles.

Lovgivers krav til beskyttelse av opplysningene anses oppfylt.


For  øvrig er firmaet underlagt strenge taushetspliktsregler. Brudd på reglene vil kunne medføre straffeansvar for  advokaten, jf. straffeloven § 111. All informasjon som mottas behandles  konfidensielt med mindre annet avtales med klient.


10. Nettsiden


Oppdaterte personvernregler finnes på firmaets nettside: www.advokatan.no