Tjenester

92840666

post@advokatan.no

Sjøgata 60 3 etasje Fauske

TJENESTER

 

Firmaet tilbyr tjenester innenfor blant annet følgende områder:

 

Familierett

 

Separasjon og skilsmisse.

 

Ektepakter og økonomiske avtaler mellom ektefeller og samboende.

 

Særrettigheter til felles bolig.

 

Økonomisk bidrag som medfører at ektefelle eller samboer blir medeier i boligeiendom

 

Økonomisk oppgjør og skifte ved skilsmisse og opphør av samliv

 

Rett til pensjon etter separasjon og skilsmisse

 

Avtaler om samvær og fast bosted for felles barn

 

Arv og skifterett

 

Regler om ektefellen og familiemedlemmenes arverett

 

Opprettelse av testamente og gjensidig testamente

 

Rett og vilkår for gjenlevende ektefelle til å overta boet etter avdøde ektefelle i uskifte

 

Rettigheter og plikter som gjelder for den som har overtatt boet i uskifte

 

Regler om arveavkall og avslag på arv

 

Skifte av boet etter avdøde og skifte av uskiftebo

 

Arbeidsrett

 

Inngåelse av arbeidsavtale

 

Endring av arbeidsavtale og endringsoppsigelse

 

Krav til gyldig oppsigelse og avslutning av arbeidsforhold

 

Erstatning ved ugyldig oppsigelse og opphør av arbeidsforhold

 

Kollektive avtaler, særavtaler og personalreglement

 

Arbeidstakers stilling ved overdragelse av virksomheten

 

Regler om krav til arbeidsmiljø

 

Selskapsrett

 

Stiftelse av selskap

 

Utforming av selskapsvedtekter, vedtektsendringer og aksjonæravtale

 

Styreansvar og styrets kompetanse. Styreinstruks

 

Bestemmelser om hvem som kan opptre og forplikte selskapet utad

 

Forholdet til daglig leder og generalforsamlingens beslutninger.

 

Aksjonærrettigheter, minoritetsvern og uløsning av aksjonær.

 

Regler om begrensning og fordeling av selskapets forpliktelser

 

Oppkjøp, fusjon og avvikling.

 

Kontraktsrett

 

Husleieavtaler - Utleier og leietakers rettigheter og plikter.

Oppsigelse og avvikling av husleieforhold

 

Kjøpsrett. Rett til omlevering, prisavslag og hevning ved mangelfull eller forsinket leveranse av en løsøregjenstand eller handelsvare.

 

Avtaler om kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven Reklamasjonskrav, prisavslag, erstatnings og hevningskrav

 

Avtaler om kjøp av bolig under oppføring etter bustadoppføringsloven.

 

Avtaler om lån, finansiering og garantistillelse

 

Entrepriseavtale. Avtale mellom en byggherre og en - eller flere - entreprenører om oppføring av bolig eller byggverk eventuelt annet teknisk arbeide for byggherren

 

Festeavtaler. Avtale som gir leier av tomtegrunn rett til å leie et tomteareale til bolig eller næringsformål over en lengre periode

 

Fast eiendoms rettsforhold

 

Regler om bruk og utnyttelse av fast eiendom,

 

Regler for hvilke konkrete ulemper en annen eier kan motsette seg fra en annen eiers bruk av sin eiendom etter reglene i naboloven.

 

Regler om fradeling og krav til oppdeling av eiendom i flere enheter.

 

Målebrev, fastsettelse av nabogrenser.

 

Gjerdehold

 

Bestemmelser som regulerer eierforholdet mellom en eller flere eiere i samme eiendom og rett til å disponere over felles eiendom. Oppløsning av sameiet.

 

Konsesjon og forkjøpsrettsbestemmelser som gir myndighetene adgang til å gripe inn eller gi godkjenning ved salg eller leie av eiendom eventuelt ved overdragelse av aksjer i et eiendomsselskap.

 

Odelsrett

 

Odelsretten fastsetter regler for å løse (overta) landbrukseiendom som har vært i slektens eie derom denne overdras til fremmede eller fjerne slektninger

 

Plan - og bygningsrett

 

I planverket fastsetter myndighetene varige bestemmelser for utnyttelse av fast eiendom til konkrete formål som boligområde, frilutsareal, industri og offentlige bygg m.v

 

Avklaring av gjennomføring av nybygg og nye bygningsmessige tiltak, kan skje i forhådskonferanse med kommunal bygningsmyndighet

Regler for vei og avkjørseler, parkering, avgifts og - refusjonskrav knyttet til regulering berører eier av bolig og næringsbygg.

Utnyttelsesgrad og plassering av bygning og byggverk i forhold til nabogrenser og lovlig byggehøyde.

 

Behandling av søknader om seksjonering av eierseksjonssameier.

 

Søknad om dispensasjoner.

 

Klage over avgjørelsen som bygningsmydighetene eller annet kommunalt organ fatter.

 

Straffesaker – straffeprosess.

 

Saker det politi eller annen påtalemyndighet på bagrunn av anmeldelse tar ut siktelse eller tiltale for brudd på konkrete straffebud i straffelovgivningen.

 

Rett til forsvarer på offentliges regning oppstår etter hovedregelen fra tiltalte tas ut. En person vil ha krav på offentlig oppnevnt forvarer dersom han er fremstil for fengsling.

 

På etterforskningsstadiet og under avhør dekkes ikke utgiftene til advokat. Innstilles straffesaken vil disse utgiftene kunne kreves refundert.

 

Selv om en ikke fornærmet får pådømt sitt erstatningskrav i en straffesak, er det mulig å søke erstatning hos voldsoffererstatningsordningen

 

Personskadeerstatning

 

I personskadejussen avgjøres om en enkeltperson utsatt for skade kan holde en skadevolder ansvarlig for skader som har oppstått for eksempel på arbeidsplassen eller i veitrafikken.

 

Skade kan også oppstå som følge av at barnvernet eller kommunalt helsepersonell unnlater å gripe inn ved omsorgssvikt.

I de saker skadevolder har påtatt seg ansvaret for skaden, oppstår spørsmålet om beregningen av det økonomiske tapet og endelig fastsettelse av erstatningen.

 

Skade som skyldes feilbehandling oppstått på sykehus, kan fremmes og avgjøres av Pasientskadenemnda.

 

Helserett

 

Både kommunehelsetjenestelovgivningen og spesialisttjenesteloven skal sikre den enkelte nødvendig rett til helsehjelp.

Avslag på rett til helsehjelp kan påklages til Helsedirektoratet.

 

Det er blant annet juridisk teori, lovgivning og rettspraksis t etabler et misntekrav til forsvarlig helsehjelp og innholdet i helsetjenestene.

 

Trygderett