Oppdragsvilkår

92840666

post@advokatan.no

Sjøgata 60 3 etasje Fauske

Advokat Øystein Hansen AS

 

Org nr. 813 744082

Oppdragsbetingelser

 

 

1.Oppstart av nytt oppdrag

Advokatfirmaet må før oppdraget avtales i tråd med lovgivningen og

advokatetiske regler ta stilling til om det foreligger interessekonflikt eller

andre forhold som taler mot eller er til hinder for at oppdraget etableres.

 

Kunde skal ved oppstart motta skriftlig oppdragsbekreftelse.

 

Inntreffer endringer i partsforhold eller andre omstendigheter etter at oppdrag

er avtalt, kan firmaet likevel måtte si fra seg oppdraget før dette er fullført.

 

2. Hvitvaskingsloven

Firmaet har etablert rutiner i samsvar med reglene i hvitvaksingsloven for å

avdekke og motarbeide hvitvaksing av økonomisk utbytte etter straffbare

handlinger. Det vil derfor bli utført pålagt identitetskontroll av klienter med

transaksjoner som reguleres av hvitvaksingsloven.

 

3.Ansvarlig advokat

Advokat Øystein Hansen er firmaets ansvarlige advokat og saksansvarlig for de

oppdrag som inngås.

Settes oppdraget bort til annen ansatt i firmaet avtales dette særskilt.

4. Forholdet til egen advokat

All kommunikasjon og henvendelser til og fra motparten går vanligvis gjennom

egen advokat med mindre annet avtales.

Alle opplysninger - herunder skriftlig dokumentasjon - som klienten mener kan

ha betydning må gis til egen advokat. Klienten plikter uoppfordret å gi

opplysninger om forhold som han bør forstå kan ha betydning for utfallet av saken

uten at advokaten har etterspurt informasjonen hos klienten.

Med mindre annet avtales godtar klienten at kommunikasjon med advokat kan

pr telefaks og vanlig ukryptert elektronisk post (e-post).

4.Salær og fakturering

 

Salær fastsettes som hovedreglen etter medgått tid. Andre momenter som sakens vanskelighetsgrad, behov for spesialkunnskap og oppnådd resultat samt disiplinærmydighetenes avgjørelser i salærsaker, vil kunne trekkes inn i vurderingen av salærregningen.

 

Timepris som opplyses til privatpersoner er inklusive mva.

 

Salær faktureres en gang i måneden etterskuddsvis. For noen type oppdrag vil det være aktuelt å kreve a-kontoinnbetaling av salær og forskudd til dekning av nødvendige omkostninger. Krever saken større omkostninger og utlegg vil dette kreves innbetalt klientkonto forskuddsvis som senere forfalt faktura kan motregnes i.

 

Korte telefonsamtale, inngående og utgående e-post vil bli fakturert med minstetid på 15 min.

 

5.Klientkonto

 

Innskudd advokatfirmaet har plassert på klientkonto for en eller flere klienter

vil være underlagt ansvarsregler som gjelder for bankenes sikringsfond.

Fondets ansvar er begrenset til kr. 2.000.000 pr klient. Advokatfirmats egne

midler regnes sammen med klientens midler som samme innskudd hos firmaets

bankforbindelse.

Det vil være mulig å avtale opprettelse av særskilt klientkonto i annen bank

i anledning et enkeltstående oppdrag.

 

Disposisjon over klientmidler krever skriftlig godkjenning eller fullmakt fra

klienten.

 

Ved eiendomsmeglingsoppdrag tilfaller opptjente renter av kjøpesum tilsvarende

½ rettsgebyr (kr 430) advokatfirmaet.

7. Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring

 

Advokatfirmaet kan være behjelpelig med å avklare om klienten har krav på fri

rettshjelp. Nærmere informasjon om ordningen kan fås hos Fylkesmannen.

Klienten oppfordres til å medta utskrift av likning/skatteoppgjør for siste år

med henblikk på dokumtasjon av sitt krav.

Det finnes en rekke private forsikringsordninger herunder villa, hjem, bil og personforsikringer samt kollektive forsikringsordninger som dekker utgifter til

advokat/rettshjelp. For det tilfelle klienten mener å ha et krav som dekkes av en av disse ordningene, oppfordres klienten å kontakte selskapet for å avklare om forsikringen dekker den aktuelle saken.

 

Advokatfirmaet kan bistå klienten med å varsle forsikringsselskapet om at det foreligger krav som faller inn under polisen.

 

Klienten vil overfor advokaten være ansvarlig for salær som ikke dekkes av forsikringen.

 

8. Klageadgang

Det er adgang til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. For det tilfelle at klienten er misfornøyd med størrelsen på salæret, kan dette påklages til advokatforeningens disiplinærutvalg. Kvaliteten på advokatarbeidet kan som hovedregel ikke overprøvers av disiplinærnemnden.

 

Klagefristen er 6 måneder regnet fra det tidspunkt klager ble kjent med eller

burde ha blitt kjent med de omstendighetene klagen bygger på. Klagen behandles først av den regionale disiplinærnemnden som første instans.

 

Regler om god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på www.jus.no under råd og rettshjelp.

 

 

 

9. Ansvar

Firmaets økonomiske ansvar er begrenset til kr. 2.000.000 pr skadetilfelle.

Ved etablering av advokatoppdrag som gjelder økonomiske

verdier som overstiger ansvarsbegrensningen, vil ansvarsbeløpet kunne utvides i forståelse med klienten.

 

Advokatfirmaet svarer ikke for indirekte tap eller følgeskader.

 

Firmaet er ikke ansvarlig for rådgivning eller bistand som er ytt av tredjeperson som firmaet har formidlet kontakt med.

 

10. Lovvalg og verneting

 

I forholdet og oppdrag mellom klienten, advokatfirmaet og firmaets medarbeidere gjelder norsk rett.

 

Partene vedtar Salten tingrett som eksklusivt verneting.